Category Archives: TVC Advertising

Tại sao là AdsPlay ?

admin   November 13, 2015   No Comments on Tại sao là AdsPlay ?

Quảng cáo TV là một họat động mang tính marketing, nhằm giúp gia tăng giá trị thuơng hiệu (Branding), tạo ra nhận thức quyết định việc mua hàng và gia tăng doanh số. Đây là hoạt động thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn tồn tại… Read more »