Category Archives: RFX

How cool in AdsPlay version 1 !

media3.0

AdsPlay được thiết kế như 1 công cụ Monetization (Reactive Digital Advertising) cho mô hình Media Business thế kỷ 21, đa thiết bị (Multiscreen Ad Delivery) với tính năng Real-time Analytics và Reactive Marketing dưa trên hành vi người xem (Audience Behavior Analytics) để targeting và cá nhân hóa trải… Read more »

R&D Topics at AdsPlay for new engineers

motivation

  AdsPlay is the video advertising network and data intelligence platform for Premium Agencies and Premium Publishers More about AdsPlay Business: http://engineering.adsplay.net/2016/08/25/digital-marketing-trends-to-look-forward-in-2016-2017/ 1) AdsPlay Back-end: RFX framework: https://github.com/rfxlab/rfx Data processor workers (Java) Ad server (Java) Core Data API server (Java / NodeJS) Data Model (Java) Database: PostgreSQ-XL (http://www.postgres-xl.org ) : CRM and… Read more »

RFX-IRIS , the messenger of the gods, from Big Data to Advertising, Marketing

  Giải thích bằng Tiếng Việt trong 1 đọan văn, IRIS là gì ? Nó là 1 con bot chat, cũng là hệ thống xứ lý data trung tâm, bạn có thể chat với nó (nếu nó tin bạn là chủ nó) để yêu cầu các dữ liệu khác nhau… Read more »

AdsPlay – Data Intelligence Architecture for CRM and User Analytics

Engineering for efficiency, consistency, flexibility and creativity at large scale” là triết lý vận hành của AdsPlay, để đat đuợc những vấn đề từ Scale đến sự Intelligence trong tòan bộ hệ thống, đòi hỏi kiến trúc đủ flexible và sử dụng những công nghệ đủ mạnh để giúp giải… Read more »