Category Archives: lambda architecture

Khai thác Big Data ở Vietnam, có thể làm đuợc gì ngoài Quảng cáo

Top most popular content categories

Tóm tắt bài blog này là về tổng quan mô hình 9D cho Data Economics và các ý tuởng ứng dụng Big Data khác mang tính xã hội ở Vietnam.. Phần 1: Mô hình 9D và ứng dụng cho Big Data Economics Khi nhắc đến bộ môn Big Data ở… Read more »

AdsPlay – Data Intelligence Architecture for CRM and User Analytics

Engineering for efficiency, consistency, flexibility and creativity at large scale” là triết lý vận hành của AdsPlay, để đat đuợc những vấn đề từ Scale đến sự Intelligence trong tòan bộ hệ thống, đòi hỏi kiến trúc đủ flexible và sử dụng những công nghệ đủ mạnh để giúp giải… Read more »