Alice, the Artificial Intelligence Platform for Media Planner and Digital Marketer

 
Giải thích bằng Tiếng Việt trong 1 đọan văn, Alice là gì ?
Alice là ý tưởng về 1 trợ lý ảo, cũng là hệ thống xứ lý data trung tâm, bạn có thể chat với nó (nếu nó tin bạn là chủ nó) để yêu cầu các dữ liệu khác nhau thông qua English, ngôn ngữ tự nhiên hoặc các câu hỏi thường ngày cho các chiến dịch media planning.
Alice, 1 trợ lý ảo, giúp việc phân tích thông tin dễ dàng và nhanh hơn. Từ quảng cáo, marketing đến media planning, bạn đều có thể hỏi Alice.
 the ‎IRIS‬ Intelligent Fast Data Query System Apache Spark and RFX IRIS
I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *