AdsPlay – Data Intelligence Architecture for CRM and User Analytics

AdsPlay 1.0 - Data Intelligence Architecture

Engineering for efficiency, consistency, flexibility and creativity at large scale”

là triết lý vận hành của AdsPlay, để đat đuợc những vấn đề từ Scale đến sự Intelligence trong tòan bộ hệ thống, đòi hỏi kiến trúc đủ flexible và sử dụng những công nghệ đủ mạnh để giúp giải các vấn đề về infrastructure , development trở nên dễ dàng hơn. Vài Open Source Projects tiêu biểu đuợc dùng để xây dựng hệ thống:

Apache Spark https://spark.apache.org

RFX

Kafkahttp://kafka.apache.org

Hadoop http://hadoop.apache.org/

VertXhttp://vertx.io

Những links hữu ích khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *